شهید بزرگوار، حسین ناجیان همرزم و هم‌سنگر شهید طرحچی در این رابطه می‌فرمایند: “شخصیت سیاسی محمد در دوران دانشگاه شکل گرفت.” محمد که از هوش سرشاری برخوردار بود، هوش خودش را در اختیار مکتبش گذاشت وی از سالهای ورود به دانشگاه راه خود را انتخاب کرده بود، با استفاده از هوش سرشاری که داشت توانست تخصص‌های لازم را در مدت کوتاهی به دست آورد و بعد این تخصص را در اختیار مکتب و انقلاب قرار دهد. گرچه زمینه‌های زیادی برای محمد فراهم بود که بتواند مثل سایرین آسوده زندگی کند. ولی همه این مسائل را به کنار زد و فقط خدا و امام و انقلاب را اختیار کرد. یکی از خصوصیات ویژه او اخلاص او بود. او هیچوقت از کارهای خودش برای کسی سخن نمی‌گفت و برای همین آثار کمی از ایشان به جا مانده است.