اگر بر مدیریت رسانه ای و برنامه سازی رسانه ها، دین،اخلاق و فضیلت حاكم شود، قطعا وضع بشر بهتر خواهد بود.

مقام معظم رهبری