بارها و بارها گلوله های دشمن و توپ های سنگین در اطراف و حتى چند قدمی او منفجر شده بود.
او سخت به تقدیر الهی معتقد بود.
پیوسته با روحیه ای قوی خود را در کام خطرات عظیم می افکند.
او حماسه های بسیاری را از خود به یادگار گذاشت.
دوستانش هر بار که او را می دیدند، تعجب می کردند چگونه است که محمد شهید نمی شود و خود او با خنده ای بر لب پاسخ می داد:
خداوند هرگاه بخواهد این کار را خواهد کرد.

راوی: همرزم شهید