مدتها بود در امور عبادی گیر داشتم از این بابت خیلی کلافه بودم طبق معمول از روح بلند او استمداد کردم. همان شب او را در خواب دیدم در حالی که از کنارم می گذشت و با آواز خوش این شعر علامه را برایم می خواند.
پرستش به مستی است در کیش مهر
برونند زین جرگه هوشیارها
سیدهادی هاشمی