قرار بود مجلس بزرگی بگیریم. هیئت ها زیاد بودند و من نگران بودم که ممکن است داخل منزل جای کافی نباشد. تصمیم داشتم هر طور شده مجلس را به مکان بزرگی منتقل کنم. با همین فکر خوابیدم. در عالم خواب دیدم مجلس بر پا شد، در یک جای بزرگ با مبلمان زیبا و شیک، آقای خامنه ای هم آنجا هستند و از من گله میکنند و میگویند: «شما می خواستید مجلس را اینجا برگزار کنید. بیایید آقا ولی را ببینید چه مجلسی برگزار کرده اند.» رفتیم و از پشت شیشه نگاه کردیم. دیدیم آقا ولی پیش خدمتی می کند. بعد آقا گفتند: «اگر مجلس در خانه بود آقا ولی آنجا پیش خدمتی می کرد و شما محروم از خدمت او نمیشدید.))
از شدت ناراحتی از خواب پریدم، فهمیدم پسرم به برگزاری مجلس در خانه خودمان علاقه مند است. مجلس را در خانه گرفتم تا باعث حضور روح او در منزل باشم.
مادر شهید