از آنجا که برادر کاوه مربی آموزش نظامی هم بودند، به آموزش و افزایش توان رزمی نیروها اهمیت فوق العاده ای می دادند. از نزدیک به طرحها و برنامه های آموزشی تیپ نظارت می کردند. ایشان تاکید داشت که در تمرینات و مانورهای آموزش ما حضور داشته باشد، وقتی هم در صحنه ی تمرین حاضر می شد به نکات ریز و جزئی نیز دقت می کرد و تذکرات لازم را ارائه می داد.

دوستی و رفاقت با فرماندهان و نیروها از خصوصیات دیگر برادر کاوه بود. علیرغم اینکه قاطعیت برادر کاوه در عملیات برای همه معلوم بود، اما دوستی و رفاقت با فرماندهان و نیروها هم از خصوصیات دیگر ایشان بود. برای بسیاری که تازه وارد تیپ ویژه ی شهدا می شدند، دیدن برادر کاوه خیلی اهمیت داشت. آنها حول و حوش ساختمان فرماندهی می ایستادند و منتظر می ماندند که برادر کاوه بیاید تا با ایشان عکس بگیرند؛ او هم با صبر و حوصله می ایستاد و با نیروها عکس می گرفت.