با آن همه قاطعیت و صلابت وقتی پشت تلفن با همسر و فرزندانش صحبت می کرد بی‌نهایت آرام و مهربان بود. همیشه تاکید داشت به خانواده و فرزندانتان خیلی رسیدگی کنید.
وقتی برای ماموریت تامین سفر رهبر عزیزمان جلسه هماهنگی تشکیل داد درحالیکه اشک بر پهنای صورتش جاری بود می گفت: این توفیق را خدا به ما عنایت کرده که در خدمت صالح ترین بنده خدا بعد از امام عصر (عج) باشیم.