در هنگام‌ ازدواج‌ با یکدیگر معیار زندگیمان‌ را بر مبنای‌ تقوا و تفاهم‌ قرار دادیم‌ واین‌ مسأله‌ انگیزه‌ای‌ شد تا زندگی‌ گرم‌ و خوبی‌ را شروع‌ کنیم‌. شهید رضوی‌ همیشه‌ می‌گفت‌: «ما برای‌ رضای‌ خدا ازدواج‌ می‌کنیم‌. زندگی‌ ما با زندگی‌ سایرین‌ فرق‌ دارد. درزندگی‌ ما نه‌ خانه‌ای‌ خواهی‌ دید نه‌ ماشینی‌ و نه‌ حتی‌ سفره‌ عقد آنچنانی‌، نمی‌خواهم‌ تو نیز جهیزیه‌ زیادی‌ با خود بیاوری‌. برای‌ من‌ انسانیت‌ و ایمان‌ مهم‌ است‌.»

همسر شهید