ذره ای ترس در دلش نبود

روزی در جلسه ای که درباره دوران دفاع مقدس بود صحبت می کرد. جمله ای گفت که بقول معروف مو بر تن آدم راست می شد. گفت: والله والله والله در دوران جنگ حتی جایی که داخل کانال با افسر قوی هیکل بعثی درگیر جنگ تن به تن شدم ذره ای ترس در دلم نبود.