گوینده: حیدر جوان شیر
قبل از اینکه بابامحمد شهید شود به تهران آمده بود. پدرم مقدارى با او صحبت کرد که توجه بیشترى به زندگى شخصى اش داشته باشد، او گفت: من این راه را انتخاب کرده ‏ام، در این راه شهید خواهم شد و رفتنى این راه هستم و برنخواهم گشت. هدف و آرزوى من شهادت است. مکثى کرد و ادامه داد: چند روز دیگر برمى گردم، بقیه اقوام و آشنایان را جمع کنید تا با آنها صحبتى داشته باشم. بابامحمد خداحافظى کرد و رفت و بعد از چندى هم خبر شهادتش را شنیدیم.