شهید برونسی یک روز که با بچه ها صحبت می کرد، گفت: خیلی راحت می شود به شهادت رسید. ولی به راحتی نمی توان شهید شد. یعنی وقتی تیر یا ترکش می خوری بلاخره کشته می شوی. ولی برای شهادت باید آماده باشی. یعنی نفس، مرام، اخلاق و رفتارت باید طوری باشد که خداوند تو را مورد پذیرش قرار دهد. شهید شدن قبل از رسیدن به شهادت سخت است. همه سختیهای این راه برای این است که خودمان را به آن مقام برسانیم. به بچه ها بشارت می داد که حوریه ها و نعمات بهشت در انتظار شما هستند ولی به این راحتی نیست.(راوی سعید رئوف)