سردار شهید ساجدی‌ در جبهه‌ غرب‌ بود و خانواده‌اش‌ هم‌ در اسلام‌آباد غرب‌ زندگی‌می‌کردند من‌ می‌خواستم‌ به‌ دیدنش‌ بروم‌ تلفن‌ زدم‌ و گفتم‌: «چیزی‌ لازم‌ دارید برای‌ شمابیاورم‌؟» گفت‌: «قند، چای‌ و برنج‌.» گفتم‌: «مگر در جبهه‌ قند و چای‌ ندارید؟»
گفت‌: «نه‌، من‌ فقط‌ حق‌ خوردن‌ دارم‌، حق‌ بردن‌ وسایل‌ را به‌ منزل‌ ندارم‌، مایحتاج‌منزل‌ به‌ جبهه‌ مربوط‌ نیست‌.»
خسروی‌