آقا تقی‌ پسر عمّه‌ام‌ بود و از جوانی‌ ایشان‌ را می‌شناختم‌. یادم‌ هست‌ در دوران‌جوانی‌ خیلی‌ به‌ ورزش‌ علاقه‌ داشت‌؛ مخصوصاً رشتة‌ فوتبال‌. عضو رسمی‌ تیم‌ ابومسلم‌خراسان‌ بود. در یکی‌ از مسابقات‌، تیمشان‌ مقام‌ اول‌ را کسب‌ کرد و بنا شد رضا پهلوی‌،پسر شاه‌ ملعون‌، مدالها را به‌ گردن‌ اعضای‌ تیم‌ بیندازد.
وقتی‌ ولیعهد در مقابل‌ آقا تقی‌ قرار می‌گیرد، آقا تقی‌ دستش‌ را پشت‌ سرش‌ پنهان‌می‌کند و با او دست‌ نمی‌دهد. وقتی‌ هم‌ که‌ می‌خواهد مدال‌ را به‌ گردن‌ ایشان‌ بیندازد،شهید رضوی‌ خودش‌ مدال‌ را می‌گیرد و با شجاعت‌ می‌اندازد گردنش‌ و بعد دو نفر ازدوستانش‌، همین‌ کار را می‌کنند! روز بعد، عکس‌ را در مجله‌های‌ ورزشی‌ همان‌ زمان‌چاپ‌ کردند.
همسر شهید