جعفر در یک روز تابستانی متولد شد. قدم بسیار خوبی هم داشت. برای نامگذاری، از آنجا که به سادات علاقه زیادی داشتیم، کودک را نزد آقای «سید حسن روضاتی» معروف به «آقای چهار سوقی» بردیم تا در خدمت ایشان نام فرزندمان انتخاب شود.

پدرش علاقه زیادی به امام موسی بن جعفر (ع) داشت، آقای روضاتی هم با توجه به این موضوع، پس از قرائت اذان و اقامه در گوش کودک و ذکر دعا، نام او را «محمد جعفر» نهاد.