وقتی به افتخار ترفیع درجه سرتیپی نائل شد و شورای تیپ با گارد تشریفات جلوی ساختمان فرماندهی به خط شده بودیم و حاج آقا چهکندی نژاد برای شادی روح سردار شوشتری صلوات فرستاد سردار با همکاران دست می داد و آرام و بیصدا اشک می ریخت. همان روز در شورای تیپ تاکید بر خدمت خالصانه داشت به جان امام حسین (ع) را قسم خورد و اشک ریزان گفت: اصلا تصور نکنید از اینکه درجه بالاتر گرفته ام ذره ای خوشحالم.