من با جواد جامی که بعدا شهید شد، خیلی دوست بودم.روزی حاجی عامل به من گفت که با اینها اشاره به جواد جامی خیلی دوست نشو با تعجب پرسیدم چرا؟گفت اینها میانه رو هستند دراین عملیات هستند درعملیات بعدی نیستند و دل بستن به اینها باعث حسرت می شود پس بهتر است با اینها دوست نشوی که اگر در عملیات شهید شدند افسوس اینها را نخوری من از این حرف عامل خنده ام گرفته بود منتهی این حرف را به جواد جامی نگفتم اتفاقا عامل در منطقه خیبر به شهادت رسید بعداز شهادتش این جمله رابه آقای جامی گفتم اتفاقا همین طور هم شد و جامی شهید شد. (راوی محمدحسین ثانی)