برادر کاوه برای دادن مسئولیت به افراد، گاهی از یک شیوه ی مخصوص استفاده می کرد؛ مثلا اگر نمی خواست یک فرمانده ی گروهان را به عنوان جانشین گردان معرفی کند، او را مدتی در لیست پایین تر می گذاشت تا ببیند در روحیه ی او چه تغییری به وجود آمده است و در ذهن او چه می گذرد. این یک نوع ارزیابی بود که کاوه از نیروهایش داشت و من نمونه های زیادی را سراغ دارم.