شبی در خواب دیدم که من و مهدی باهم به مکانی رفتیم که اتاقهای زیادی داشت، در یکی از اتاقها که بزرگ بود، تمام اهل‌بیت (ع) حضور داشتند، من خیلی خوشحال بودم. ناگهان به مهدی گفتند: “شما باید به اتاق جلویی بروید.” ایشان رفتند و من ماندم، پرسیدم: “در آن اتاق کیست ؟” گفتند: “حضرت رسول‌اکرم (ص) هستند.” من هم خواستم بروم، ولی مانع شدند و گفتند: “هنوز نوبت شما نشده، باید صبر کنی”، وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم مهدی هم بیدار شده است، خوابم را برایش تعریف کردم و متوجه شدم او هم همین خواب را دیده و از خواب بیدار شده است.