عملیات فتح المبین بود آقای خادم الشریعه به نیروهای گردان زرهی گفتند : خودتان راتجهیز کنید که عملیات در پیش است ما وارد محور عملیاتی شدیم من و آقای مهدیان پور و آقای آزادی مقداری از ادوات عراقیها را آوردیم و به تیپ ۲۱ تحویل دادیم با توجه به همین غنائم گردان زرهی تشکیل و تکمیل شد قبلاً آقای صادق زاده مسئولیت گردان را داشتند که چون بانیرو های هیئتی برخورد می کردند نیروها از فرماندهی تیپ ۲۱ شهید چراغچی خواستند که آقای آزادی را به عنوان مسئول معرفی کنند و ایشان چندین روز حدود یک ماه و نیم بعنوان فرمانده تیپ امام رضا بودند که بعد از آن آقای هادی سعادتی آقای آزادی را بعنوان معاون گردان انتخاب کردند . (راوی جعفر علیزاده)