یادم هست در قرارگاه المهدی دربستان نزدیک چزابه یک شب دورهم نشسته بودیم آقای آزادی رو کرد به سردار سرتیپ مهدیان پور در حضور همه ی ما گفت : ببینید آقای علوی اینجا هم دست از سر ما برنمی دارد ایشان به آقای خادم الشریعه گفته اند که به من مسئولیت ندهند . به نظر من این برخاسته از تنگ نظریهای بعضی از افراد نسبت به آقای آزادی بود که درآن زمان وجود داشت. (راوی جعفر علیزاده)