بعد از ماجرای‌ مفصل‌ و سه‌ ساله‌ گنگ‌ بازی‌ بالاخره‌ به‌ سربازی‌ اعزام‌ شد. هجده‌ ماه‌ از خدمتش‌ گذشته‌ بود که‌ امام‌ دستور دادند سربازها پادگانها را ترک‌ کنند. او هم‌ ازسربازی‌ فرار کرد و به‌ جمع‌ مردم‌ پیوست‌ و در تظاهرات‌ همراه‌ با مردم‌ شهیدپرور مشهد به‌ صورت‌ عنصری‌ فعال‌ شرکت‌ می‌کرد.

برادر بزرگ‌ شهید