پرهیز از شبهه

شهید از مسایل‌ شبهه‌ناک‌ پرهیز داشت‌ او مثل‌ جدش‌ علی‌بن‌ابی‌طالب‌ بود و در هیچ‌شرایطی‌ تخلف‌ را نمی‌پذیرفت‌. در مسایل‌ شرعی‌ حتی‌ با پدر پیر و برادران‌ خودرودربایستی‌ نداشت‌ و همه‌ را از سختی‌ فردای‌ قیامت‌ بر حذر می‌داشت‌. پدرش‌ علی‌رغم‌کهولت‌ و پیری‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ به‌ جبهه‌ آمده‌ بود، کارهای‌ سبک‌ بنایی‌ را در حد توان‌ انجام‌می‌داد.

یکی‌ از فرماندهان‌ کرمانی‌ مقداری‌ پسته‌ آورده‌ بود. ایشان‌ از سهمیه‌ خودش‌ کمی‌پسته‌ به‌ خانه‌ آورد با وجود اینکه‌ ما در منطقه‌ مستقر بودیم‌، وقتی‌ پسته‌ها را آوردند، شهید حسینی‌ گفت‌: نه‌ پدر این‌ سهمیه‌ مال‌ شماست‌ و اینها حق‌ خوردن‌ آن‌ را ندارند. پدرشان‌ خیلی‌ ناراحت‌ شد ولی‌ ایشان‌ اجازه‌ ندادند و گفتند: پدرجان‌ روز قیامت‌ روزسختی‌ است‌ ما باید جوابگوی‌ همه اعمال‌ خود باشیم‌.
همسر شهید