بازگشت به فریمان آغاز فصلی جدید

ده ساله بود که به همراه برادر بزرگترش، تحصیلات رسمی حوزه را شروع کرد. دو سال در مدرسه ی ابدال خان مشهد درس خواند و زمانی که رضاخان اصلاحاتش را شروع کرد و در حوزه ها و مساجد را بست به فریمان آمد. دو سال بیکار بود. البته بیکار که نه، اغلب اوقات کتاب دستش بود. کارش شده بود فقط مطالعه. بعدها در قم خودش می گفت من هر چه مایه ی مطالعات تاریخی دارم، مربوط به همان دوسالی است که از مشهد به فریمان برگشتم.