هر چه می گفتم هدر نمی رفت

همیشه یک دفتر همراه داشت و هر مطلب مفیدی را که می شنید همان جا می نوشت. حتی داستان. حاشیه هر کتابی را هم که می خواند پر می کرد از یادداشت هایش. فیش برداری هایش را هم به صورت الفبایی و موضوعی مرتب می کرد.

علامه طباطبایی می گفت: مطهری هوش فوق العادهای داشت و حرف از او ضایع نمی شد. حرفی که می گفتم می گرفت و به مغزش می رسید. هر چه می گفتم هدر نمی رفت و مطمئن بودم که نمی رود. وقتی که در جلسه درسم حاضر می شد این عبارت عبارت خوبی نیست، ولی مقصود را خوب بیان می کند؛ بنده از شدت شوق و شعف حالت رقص پیدا می کردم، به جهت اینکه می دانستم هر چه بگویم هدر نمی رود. به همین جهت خودش مبدا تحصیل دیگران شد و شروع به تالیف کتاب ها کرد و انصافا هم کتاب هایش خیلی عالی است.