سال ۵۹ وقتی که ناراحتی قلبی امام شروع شد همه برای ملاقات ایشان از دور و نزدیک می آمدند. امام می فرمودند برنامه ملاقات را تنظیم کنید. مسئولین حفاظت وظیفه ی سنگینی داشتند از جمله، رضایت عموم ،‌توجه به توطئه ی ترور، ضربه ی منافقین و گروههای منحرف، از طرفی توطئه ی سیاسی لیبرالها و دولت شکست خورده ی بنی صدر خائن. تمام این حساسیتها متوجه شهید کاوه بود که با سعه ی صدر مشکلات را تحمل می کرد. بی احترامی گارد کزایی بنی صدر که حاضر نبودند در مقابل امام سلاحهایشان را تحویل دهند، دوگانگی و تنش را تا جماران کشیده بود وقتی فکر آن روز را می کنم که اگر اتفاقی می افتاد ،‌چه عواقبی داشت،مو به تنم راست می شود.