روزی با مربیگری و هدایت محمد طرحچی به «علم کوه» رفته بودیم و از صخره‌ای سنگی بالا می‌رفتیم. یک گروه خارجی هم برای سنگ نوردی به «علم کوه» آمده بودند. من می‌دیدم آن‌ها برای برنامه‌های خودشان از کارهای آقای طرحچی فیلم و اسلاید تهیه می‌کنند.

به هر حال با اینکه خیلی هم به زبان تسلط نداشتیم، پرسیدیم چه شده که از ایشان این قدر عکس می‌گیرد؟ چون دانشجو بودیم، به دلیل مبارزات مقداری حساس شده بودیم که نکند عکس‌ها بعدا مشکل امنیتی پیدا کند. گفتند ما این اسلایدها را برای آموزش می‌خواهیم، چون در ایشان (طرحچی) تبحر خاصی دیده‌ایم، برای همین پشت سر شما می‌آییم و هر جا که لازم شد اسلایدی تهیه می‌کنیم تا برای آموزش افرادمان مورد استفاده قرار دهیم.