فرازی از وصیت نامه شهید با صدای سردار شهید عبدالحسین برونسی به همسرش