سخرانی سردار شهید محمود کاوه در جمع گردان ویژه امام حسن (ع) به مناسبت شهادت فرمانده و جانشین گردان